پازل

پازل یا جورچین قطعات بریده یا جدا از هم یک تصویر است که با قراردادن آنها در محل خود ، تصویر اصلی به دست میآید. پازلها ، با توجه به نوع آموزش ، موضوع ، فرم و شکل به صورتهای گوناگونی ساخته میشوند.

نمایش یک نتیجه

error: